Thứ ba, 19 Tháng 1 2010 20:10

Ngày 25 tháng 4 năm 1992, Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) đã quyết định Số: 136-CT thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Na. Nội dung củ thể như sau:

 

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         -------***-------                                                                              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
            - - - - - -
         SỐ: 136 - CT


                                                                                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1992

 

 

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
(Về việc cho phép thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

 

- Căn cứ Luật số 102/ SL- L0004 ngày 20 tháng 5 năm 1975 quy định quyền lập hội.


- Căn cứ Chỉ thị số 01 – CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về quản lý tổ chức hoạt động của các hội quần chúng.


- Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Bảo trợ những người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và một số ngành có liên quan


QUYẾT ĐỊNH


Cho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.


Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động

 

K.T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Khánh

 

 

- Tên tài khoản: HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM

- Địa chỉ: Số 2 Ngô Thì Nhậm, Quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại : 043.8263026 - 043.9446670 - FAX: 04.38225841