Nghiên cứu trao đổi

Thực hiện quyền của phụ nữ khuyết tật trên cơ sở bình đẳng giới

Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thường phải chịu nhiều rủi ro, bị bạo lực, bị bóc lột, lạm dụng. Vì vậy, việc tiến hành các biện pháp để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật được thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng...

Nâng cao kỹ năng sống cho NKT

Thứ sáu, 02 Tháng 12 2016 10:25
Với bất kỳ ai, dù khuyết tật hay không, kỹ năng sống đều có vai trò quan trọng trong giao tiếp, tư duy, trong giáo dục, việc làm… Riêng đối với NKT, quá trình hòa nhập họ thường gặp biết bao khó khăn từ vật chất, khiếm khuyết cơ thể...

Truyền thông với vấn đề hòa nhập người khuyết tật

Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 10:38
Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của xã hội đối với vấn đề NKT và có tác động tích cực đến quá trình hòa nhập của NKT. Hình thức và nội dung mà các phương tiện truyền thông tuyên truyền...

Tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc

Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 10:21
Trước khi có ngôn ngữ nói, ngôn ngữ ký hiệu xuất hiện như là bản năng của con người. Trong quá trình phát triển, trẻ nghe nói sẽ học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, còn với trẻ điếc, ngôn ngữ ký hiệu là cơ hội, phương tiện để...

Kiến trúc nào cho người khuyết tật?

Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 10:15
Kiến trúc là nghệ thuật vị nhân sinh, tính xã hội của kiến trúc là ở đó. Và, trách nhiệm cao cả của KTS với xã hội trong đó có người khuyết tật cũng là ở đó. Nhưng hiện nay, rất ít công trình kiến trúc do KTS sáng tạo nên hướng đến...

Cơ sở dữ liệu về người khuyết tật – Những vấn đề còn bất cập

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2016 10:51
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác trợ giúp NKT, quyền của NKT thể hiện qua hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện đảm bảo được quyền lợi tạo điều kiện ổn định cuộc...

Làm việc trong lĩnh vực hành chính Nhà nước: Cơ hội khẳng định năng lực, phẩm chất của người khuyết tật

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2016 10:34
Khao khát được làm việc, khẳng định mình, nhiều NKT đã không ngừng nỗ lực trong học tập, phấn đấu. Thực tế đã chứng minh, họ không chỉ có khả năng trong các ngành nghề thủ công truyền thống, sản xuất kinh doanh giỏi, có kiến thức...

Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 13:55
Các hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý đều vì mục đích phục vụ nhân dân, hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Trợ giúp viên pháp lý vừa là tuyên truyền viên, vừa là tư vấn viên, vừa là hòa...

Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 10:34
Nhằm tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT), ngày 25/4/2016 Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 960/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho NKT...

Cấp Giấy xác nhận khuyết tật: Quy định và những vấn đề còn bất cập

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 10:22
Giấy xác nhận khuyết tật được ví như một tấm “thẻ căn cước” của người khuyết tật. Tấm thẻ này sẽ hỗ trợ người khuyết tật trong việc hòa nhập cộng đồng cũng như thụ hưởng các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của...

Tăng cường công tác giáo dục hòa nhập với trẻ khuyết tật

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016 10:28
Trong những năm gần đây, Việt Nam tăng cường thực hiện các chính sách, chương trình và các biện pháp nhằm đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập có chất lượng đối với trẻ khuyết tật (TKT) và đạt được một số kết quả trong việc...