Thứ năm, 24 Tháng 8 2023 11:37

Tại Điều 25 của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) như: Thẻ bị hư hỏng; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.

Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong 7 ngày làm việc

Tại điểm 1, Điều 25 dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) quy định các trường hợp đổi thẻ CCCD trong các trường hợp sau: Các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22; Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng sinh; Xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của luật.

Điểm 1 cũng quy định, các trường hợp có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; Thu hồi số định danh cá nhân; Thay đổi nơi thường trú; Khi công dân có yêu cầu.

Điểm 2 quy định thẻ CCCD được cấp lại trong trường hợp bị mất thẻ CCCD; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Về trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD được quy định tại Điều 26 như sau: Việc cấp lại thẻ CCCD được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ quan quản lý CCCD sử dụng thông tin đã cấp thẻ CCCD lần gần nhất để cấp lại.

Được đổi Công cước công dân khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính - Ảnh 1.

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định cụ thể các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Việc cấp đổi thẻ CCCD thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 24 của Luật này; Trường hợp đổi thẻ CCCD do thay đổi thông tin quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 25 của Luật này mà thông tin đó chưa được cập nhật, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã được thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thu lại thẻ CCCD đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ CCCD. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trình tự, thủ tục cấp lại thẻ CCCD.

Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD quy định tại Điều 27 quy định cụ thể: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Tại Điều 28 quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD bao gồm: Tại cơ quan quản lý căn cước Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú; Tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định; Cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp nào bị thu hồi thẻ CCCD?

Dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) quy định việc "Thu hồi, tạm giữ thẻ CCCD" tại Điều 30 trong các trường hợp gồm: Thẻ CCCD bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc cấp sai quy định.

Thẻ CCCD bị tạm giữ trong trường hợp sau: Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ CCCD, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ CCCD cho phép sử dụng thẻ CCCD của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Công dân được trả lại thẻ CCCD khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi